SVETON
З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
Хиляди евтини артикули!
Хиляди евтини артикули!

ПРОТОКОЛ ЗА ПТП
ИЗТЕГЛЕТЕ
Наредба
за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци
(обн. ДВ бр. 53/2008 г.)

Чл. 1. (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО), или внасяне на МПС от държава извън ЕО, заплащат продуктова такса по реда и в размера, определени с постановлението.
(2) Лица, които пускат на пазара на територията на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕО, съответните продукти и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен или използван на територията на Република България.
(3) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, участващи в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняващи задълженията си индивидуално, които не заплащат продуктова такса за предходната година, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на наредбите по чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
4) Продуктовата такса не се заплаща от лицата по ал. 3 само при доказване пред министъра на околната среда и водите на изпълнение на задълженията по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО.
(5) Продуктовата такса се заплаща за:
2. моторни превозни средства от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "в", "ж", "и" и "к", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" от Закона за движението по пътищата съгласно приложение № 2;
(6) Продуктовата такса по ал. 1 не се заплаща за:
1. моторни превозни средства от категориите L2е и L4е по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "г" и "з" от Закона за движението по пътищата;
2. моторни превозни средства със специално предназначение по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.);
Чл. 2. (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с изключение на тези, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняват задълженията си индивидуално, заплащат продуктова такса по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите до 15-о число на текущия месец за количествата, внесени и въведени на територията на Република България, както и за предоставените безплатно или срещу заплащане произведени продукти през предходния месец.
(2) Продуктовата такса за МПС се заплаща по сметката на ПУДООС преди първоначалната регистрация на МПС на територията на Република България в отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) на Столичната дирекция "Полиция" (СДП) или на съответната областна дирекция "Полиция" (ОДП) от лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на ЕО, или внасяне на МПС от държава извън ЕО.
(3) В платежния документ за внасяне на продуктовата такса се вписват:
1. видът, основанието за нейното заплащане и месецът, за който се внася таксата;
2. номерът на рамата и номерът на двигателя на съответното МПС.

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2
Размер на продуктовата такса за моторни превозни средства (МПС)
Моторно превозно средство (МПС)        Размер на таксата за 1 брой МПС за 2008 г.        Размер на таксата за 1 брой МПС за 2009 г.        Размер на таксата за 1 брой МПС за 2010 г.        Размер на таксата за 1 брой МПС за 2011 г.
                            (лв./бр.)(лв./бр.)(лв./бр.)(лв./бр.)
Нови*                                110        121        133        146
До 5 години                    150        165        182        200
От 6 до 10 години        190        209        230        253
Над 10 години                    200        220        242        267

* Нови МПС, които не са изминали повече от 6000 км и се пускат на пазара за първи път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Република България от друга държава - членка на ЕО, или внасяне на МПС от държава извън ЕО.

А НАШИТЕ ЦЕНИ СА ПО-НИСКИ
за повече информация
0670 / 60877
GSM:0878 74 77 88
GSM:0898 50 50 47
e-mail: troyains@abv.bg
e-mail: info@sveton.eu