З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
ХИТ
КАСКО
    Застраховка "ХИТ КАСКО" е доброволна имуществена застраховка, покриваща пълна или частична загуба на застрахованото мпс, съгласно избраната клауза, с прилагане на допълнителен бонус за клиента;

    С прилагане на авансов бонус за липса на щети, ЗД "БУЛ ИНС" АД дава възможност на своите клиенти, които се чувстват уверени водачи и добри стопани на мпс, при липса на заведени щети през времетраенето на сключения застрахователен договор, да се възползват от реално допълнително намаление на дължимата премия по сключен застрахователен договор с 25%;

    Ползване на безплатна пътна помощ след настъпило застрахователно събитие и наличие на покрит риск по полицата;

    "Основна застрахователна премия" е застрахователна премия, определена съгласно действащата тарифа на ЗД "БУЛ ИНС" АД към момента на сключване на застрахователния договор;

    "Намалена застрахователна премия" представлява основната застрахователна премия, редуцирана при първоначалното сключване на застрахователния договор с определения от ЗД "БУЛ ИНС" АД 25% допълнителен авансов бонус за липса на щети;

    Това, което клиентите на ЗД "БУЛ ИНС" АД, избрали този продукт, трябва да знаят е, че при завеждане на щета в следствие на настъпило застрахователно събитие по условията на сключената застрахователна полица, намалената с авансовия бонус за липса на щети застрахователна премия, се коригира до размера на основната премия, като разликата
става дължима и се заплаща от клиента, освен в случаите на осигурен регрес;

    ЗД "БУЛ ИНС" АД пристъпва към ликвидация на щета, заведена в следствие застрахователно събитие по условията на застраховка "ХИТ КАСКО", след като клиентът заплати дължимата част от намалената с 25% основна премия по авансов бонус за липса на щети.