З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
    Зстраховат се товари предмет на внос, износ, реекспорт или превоз на територията на РБългария (независимо от вида на транспортното средство) за загуба и/или повреда, и разходи, вследствие на застрахователно събитие. 
Застраховката „Карго” се сключва съгласно действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи – ICC “A” /пълно/, ICC “B” /частично/, ICC “C” /основно/.
     Застраховката „Карго” е изключително интересен, сложен и динамичен продукт, който изисква добри познания по математика и право, съчетани с необходимия практически опит. Някои от факторите, с които трябва задължително да се съобразим при избор на компания и на продукт, са:
компанията, която ще изберем има ли най–доброто „know-how” на пазара за карго застраховане
присъствие на българския и на международния пазар
с кои международни организации работи
какви франшизи използва – условен или безусловен
режим на сключване и обслужване на еденични и абонаментни полици
срокове и органи за уведомяване в България и в чужбина
какви документи са необходими и от кои органи при застрахователно събитие
Прди сключването на застраховка „Карго” задължително трябва да анализираме факторите, които имат значение за носенето на риска. Полиците, които се сключват, са два вида – Единична и Абонаментна полица. Еденичната полица е за еднократно транспортиране. Абонаментната полица предполага, че ще имаме регулярно или сезонно транспортиране за една календарна година. Предимства на Абонаментна полица:
автоматична, непрекъсната и пълна застрахователна защита
облекчен наччин на застраховане
предварително договаряне на застрахователните условия
предварително носене на риск от застрахователя
преференциални цени
облекчена и удобна схема на плащане на застрахователната премия
Според желанието на клиента всеки товар може да бъде завишен с навлото, транспортни разходи и 10% за очаквана печалба.
Нашите специалисти са на Ваше разположение. Не се колебайте да ни пробвате!

КАРГО