З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
КАСКО 100
    Застрахователна компания "Български имоти" АД пусна на пазара нов, иновативен продукт, акцента на който е върху застраховането на по-стари автомобили.

Покритите рискове по тази застраховка са:
•Пътно-транспортно произшествие;
•Ураган, наводнение, гръм/мълния, градушка, наводнение;
•Свличане/срутване на земни маси;
•Натрупване на сняг и лед;
•Пожар по време на престой или движение на СПС;
•Злоумишлени действия на трети лица;
•Противозаконно отнемане на СПС.

    Застрахователната сума се избира от кандидата за застраховане, съгласно посочените в полицата застрахователни суми (лимити на застрахователя), съобразени с пазарната стойност на СПС.
•2 000 лева
•3 000 лева
•4 000 лева
    Отговорността на Застрахователя е до размера на застрахователната сума, но не по-висока от действителната стойност на СПС, към датата на настъпване на застрахователното събитие.

    Застрахователната премия е фиксирана, не се разсрочва на вноски и зависи само от застрахователната сума на СПС:
•за 2 000 лева- - 100 лева
•за 3 000 лева. – 130 лева
•за 4 000 лева. – 150 лева
    Минималната застрахователна премия включва фиксиран размер „ПРЕДВАРИТЕЛЕН БОНУС”, в зависимост от избраната застрахователна сума.
•100 лева – 20 лева – събира се при първа щета.
•130 лева – 30 лева – събира се при първа щета
•150 лева – 40 лева – събира се при първа щета
Застраховката е валидна за територията на Р. България.

Търсете при застрахователен брокер "Сетон Груп" ООД