З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
КАСКО
КЛАСИК
    Застраховка „КАСКО КЛАСИК” е доброволна имуществена застраховка,
покриваща пълна или частична загуба на застрахованото мпс, съгласно
избраната клауза, с даване на по-голяма възможност за избор на условия
за ликвидация в зависимост от застрахователната сума при по-ниски тарифни числа;

    Ремонт с възлагателно писмо на мпс със срок на експлоатация до
четири години и шест месеца в сервиза на официалния вносител,
без завишение на премията;

    Ремонт с възлагателно писмо на мпс със срок на експлоатация над десет години
в сервизи, с които ЗД "БУЛ ИНС" АД има сключен договор за автосервизно обслужване;

    Ползване на безплатна пътна помощ след настъпило застрахователно събитие
и наличие на покрит риск по полицата

    „Основна застрахователна премия” е застрахователна премия, определена
съгласно действащата тарифа на  ЗД "БУЛ ИНС" АД към момента
на сключване на застрахователния договор.