З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
ЖИВОТ
      За сключването на застраховка „Живот” се изисква да се отдели необходимото време, за да се направи анализ на нуждата на клиента, т.е. каква е неговата идея, да се избере най-добрата застрахователна компания и да се избере подходящия застрахователен продукт. за 10, 15, 20 години, който касае най–важния актив на човека – неговия живот.
  Една от разликите в животозастраховането между България и развитите страни се изразява в отношението към защитата на собствения живот, благодарение на който ние като индивиди и хора развиваме всички останали дейности от нашия живот. Затова на първо място стои сключването на застраховака „Живот”. В България масово се сключва застраховка на всичко останало, като кола, дом, офис и др. и след това идва ред на застраховката „Живот”. Напоследък с увеличаване на доходите на населението и с осъзнаването на необходимостта от защита на собствения ни живот, се забелязва промяна на тази тенденция, което е окуражително като цяло.
Според специалисти от бранша развитието на животозастраховането тепърва предстои, за което говори и навлизането както на нови застрахователнии комапнии, така и на нови застрахователни продукти. Такъв нов продукт е Фондполицата.
Със сключването на Фондполица можете да обвържете директно своя застрахователен договор с широка гама взаимни инвестиционни фондове. Застрахователната сума по всяка индивидуална полица е свързана със стойността на дяловете в избраните инвестиционни фондове
Фондполицата Ви дава възможност да получите много по-голяма печалба отколкото класическата Застраховка „Живот”. При класическата застраховка „Живот” в случай на настъпване на застрахователно събитие (напр. смърт), се изплаща фиксирана застрахователна сума, докато Фондполицата Ви дава възможност да получите по-висока доходност от Вашите активи в сравнение с фиксираната сума по класическата застраховка „Живот”. Стойността на застраховката (застрахователната сума) зависи от стойността на дяловете в инвестиционните фондове, в които сте инвестирали парите си. Стойността на дяловете директно отразява стойността на основните активи на инвестиционните фондове, в които са разпределени Вашите премии. Тези стойности се променят всеки ден в зависимост от представянето на избраните фондове. За да получите по-голяма печалба, трябва да отделите по-голяма част от Вашата премия за инвестиционни цели. За по-голяма защита (Застрахователна сума), Вие трябва да отделите по-голяма пропорция от премията за покриване на риска и по-малка за инвестиции. Независимо от това какво съотношение ще изберете, ще спечелите във всички случаи!