З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
  Професионалните отговорности заемат особено важно място на пазара на общото застраховане. Тези застраховки защитават отговорността ни като физически или юридически лица за действията или бездействията ни.
Този вид застраховаки покриват преките разходи за удовлетворяване или отхвьрляне на претенции на трети лица към застрахования за нанесени имуществени и неимуществени вреди при или по повод осъществяване на застраховани дейности.
Видове застраховки:
Гражданска отговорност на юридически лица
Отговорност на изделието
Застраховка "Професионална отговорност на Адвокати"
Застраховка "Професионална отговорност на Нотариуси"
Застраховка "Професионална отговорност на Експерт счетоводители и финансови одитори"
Застраховка "Професионална отговорност на Туроператори"
Застраховка "Професионална отговорност на Застрахователни брокери"
Застраховка "Професионална отговорност на Медицински персонал"
Застраховка "Професионална отговорност на Хотелиери и ресторантьори"
Застраховка "Професионална отговорност на Участниците в проектирането и строителството"
Професионална отговорност на Синдици
Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
Застраховка "Отговорност на работодателя"
Застраховка "Отговорност на притежателите на оръжие"
Застраховка "Отговорност на физически лица"

ОТГОВОРНОСТИ