З А С Т Р А Х О В К И                 К Р Е Д И Т И                            Л И З И Н Г
SVETON
2008 - 2009 © "SVETON GROUP"LTD. All Rights Reserved
   Застраховка „Злоплоука” се сключва за събития,свързани с живота и трудоспособността на Застрахования, като Застрахователя се задължава при настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск да изплати на Застрахования или на посочено от него ползващо
лице договорената в полицата Застрахователна сума и/или обезщетение.
Покрити рискове:
смърт вседствие на злополука
трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
временна загуба на трудоспосбност вследствие на злополука
медецински разноски
разходи за репатриране и погребение
Видове застраховки: „Трудува злополука”, „Злополука за учащи”,„Злополука на местата е МПС”, „Злополука на местата в обществения транспорт”, „Злополука за спортисти”, „Злополука за гости на хотела”, „Злополука за туристи”, „Медицинска застраховка за чужбина”
   Сключването на застраховка „Злополука” носи лична отогворност, всеки от нас е длъжен да помисли за защита на своя живот от непредвими и против нашата воля събития. Избора от продукти на пазара е огромен, затова трябва внимателно да се подходи към компания, продукт, цена, начин на сключване, включени франшизи и други условия, които не са без значение. Можете неангажиращо да се консултирате със нашите специалисти. Успех!

ЗЛОПОЛУКА